Ponuka služieb

Poradenstvo pri výbere pozemku

LOKALITA

Prvé, na čo si dajte pozor je územný plán dlhodobého rozvoja mesta alebo obce, z ktorého by ste sa mohli dozvedieť, či ten pokoj na pozemku o pár rokov nenahradí hluk áut z blízkej diaľnice. Územný plán nájdete na príslušnom stavebnom úrade, kde sa môžete poradiť aj s jeho pracovníkmi. Pýtajte sa na všetky možné aj nemožné obmedzenia týkajúce sa daného územia, pretože nie každý pozemok je stavebný.

Každé mesto alebo obec má výhľadový plán využívania všetkých plôch na svojom katastrálnom území. Na stavebnom alebo katastrálnom úrade zistíte, aké sú na danom území obmedzenia a za akých podmienok môžete stavať (mesto alebo obec môže mať v územnom pláne pre túto plochu iné využitie), aký je plán rozvoja okolia pozemku (určite by sa vám nepáčilo, ak by v blízkosti vášho pozemku o niekoľko rokov vyrástla priemyselná zóna), aké sú regulatívy v danej lokalite (podmienky umiestnenia stavby, výška zástavby, povolená podlažnosť, pomer zastavanej plochy k ploche zelene, funkcia, architektonické stvárnenie) Problémy môžu byť s možnosťou napojenia na inžinierske siete, alebo ak sa pozemok nachádza v pamiatkovej zóne či ochrannom pásme energetických rozvodov, nemuseli by ste dostať územné rozhodnutie, a teda ani stavebné povolenie.

Pozemok by sa nemal nachádzať v lokalite, kde je vyhlásená takzvaná stavebná uzávera. To je územie, určené na štátnu výstavbu, napr. diaľnice, elektrárne, priehrady alebo to môže byť oblasť poddolovaná po banskej činnosti.

Dom nemožno postaviť ani na území národného parku či chránenej krajinnej oblasti, v ochrannom pásme železnice, diaľkových rozvodov vysokého napätia alebo zemného plynu.

Berte do úvahy aj svoje citové a rodinné väzby k danej lokalite, zamyslite sa nad svojím štýlom života. Máte radšej samotu alebo bývanie v meste, prípadne v jeho okrajových častiach, alebo na dedine. Treba tiež vychádzať z každodenných potrieb – ako ďaleko by ste dochádzali do práce, deti do školy a záujmových krúžkov, či potrebujete mať v blízkosti služby, zdravotnícke zariadenie, či máte k dispozícii auto alebo, či ste odkázaní na verejnú dopravu.

Je dôležité zvážiť aj negatívne a pozitívne faktory v blízkosti pozemku – rušnosť a prašnosť od existujúcich komunikácií, pachy a škodcovia zo smetiska, blízkosť vodného toku (záplavy), svahovitosť pozemku a jeho orientácia na svetové strany, aktivity susedov (malovýroba), zábavné centrá, zabezpečenie súkromia a pod.

Kontaktujte aj susedov, niekedy stačí krátky rozhovor o tom, ako sa im vo vybranej lokalite býva, či sú spokojní alebo im niečo prekáža. Možno sa dozviete aj niekoľko drobností, ktoré vám majiteľ pozemku „zabudol“ povedať.
POZEMOK A JEHO PARAMETRE

Odporúčať najvhodnejší tvar, rozmery, sklon, či geologické a hydrologické parametre je nemožné, pretože každý jednotlivec má o svojom bývaní iné predstavy. Môžeme vám iba poradiť a pomôcť v rozhodovaní.

 • Pri výbere veľkosti pozemku by vám mohol byť pomôckou optimálny pomer zastavanej plochy k celkovej výmere pozemku, pričom za zastavané plochy sa považujú aj spevnené plochy okolo pozemku. Ich súčet by mal byť asi 30% z celkovej plochy pozemku.
 • Pre samostatne stojaci dom je najvýhodnejší obdĺžnikový tvar pozemku s optimálnym pomerom strán 2 : 3.
 • Obdĺžnikový tvar pozemku, ktorého jedna strana orientovaná k prístupovej komunikácii má dĺžku aspoň 18 m, ponúka optimálne riešenie, v ktorom vedľa samostatne stojaceho domu s dostatočným odstupom od susedov ostáva priestor aj pre garáž vedľa objektu.
 • Menej vhodné sú parcely užšie ako 15 m. na ktoré sa síce dá umiestniť samostatne stojaci rodinný dom, no maximálna 10 m šírka bude obmedzujúca v dispozičnom riešení, (nie je to neriešiteľný problém, ale prizvite si na pomoc architekta.
 • Pri výbere pozemku treba pamätať aj na jeho údržbu, pretože s veľkosťou pozemku rastú aj náklady na jeho údržbu.
 • Pýtajte sa aj na podložie parcely – skalnaté podložie zvyšuje náklady na zakladanie stavby a veľké problémy by vám v budúcnosti mohla narobiť aj vysoká hladina spodnej vody, ktorá by pri veľkých dažďoch mohla pravidelne zaplavovať pivnicu. Niekedy sa stačí len opýtať susedov a budete mať podrobný geologicko-hydrologický prieskum z priameho zdroja.
 • Majiteľ pozemku by vám mal ukázať hranice pozemku v teréne a upozorniť vás na existujúce inžinierske siete prechádzajúce pozemkom, a tiež na studne, staré pivnice, základy a podobné zakryté objekty, ktoré vás môžu prekvapiť pri kopaní základov.
 • Svah nemusí byť pri výstavbe domu prekážkou. Niektoré zaujímavé projekty vznikli práve v ťažko dostupných a svahovitých terénoch. Sú samozrejme spojené aj s určitými nevýhodami, napríklad zložitejšie zakladanie stavby, náročnejšia doprava materiálu, úprava okolia väčšinou konštrukciou oporných múrov, s čím sú spojené zvýšené náklady. Nádherný výhľad a duch miesta sú väčšinou na nezaplatenie a stoja za trocha viac peňazí, či námahy.

DOSTUPNOSŤ INŽINIERSKYCH SIETÍ

To znamená, či sa na pozemku alebo v jeho blízkosti nachádza prípojka elektriny, plynu, kanalizácie, telekomunikačných sieti, káblovej televízie a podobne. Vybudované inžinierske siete síce zvyšujú cenu pozemku, no väčšinou sa realizujú hromadne pre konkrétnu oblasť, a to je samozrejme lacnejšie než ich individuálna výstavba.

Poradenstvo pri výbere projektu

Pre našich klientov ponúkame projekty katalógových domov našich partnerov, kde si z celkového počtu viac ako 400 projektov rodinných domov vyberie naozaj každý. Ponúkame niekoľko rád pri výbere projektu.
VŠEOBECNE O DISPOZÍCII

Základná dispozičná schéma rodinného domu vyplýva v prvom rade z funkčných vzťahov medzi jednotlivými miestnosťami. V princípe ani veľmi nezáleží na tom, či ide o otvorenú, alebo klasicky členenú dispozíciu, vzťahy zostávajú zhruba rovnaké. V našich klimatických podmienkach by domu nemalo chýbať závetrie, zádverie alebo riadna predsieň. Na vstupné priestory nadväzuje kuchyňa, schody, malá kúpeľňa s WC, prípadne vstup z garáže. Logické je ďalej prepojenie predsiene a kuchyne s obývacou izbou, jedálňou a exteriérom (terasou alebo záhradou).

Na prízemí je tiež vhodné umiestniť pracovňu, hosťovskú izbu či izbu pre staršieho člena rodiny. Na poschodí potom zostáva priestor na izby a spálne so šatníkmi a hygienickými miestnosťami. Nie je na škodu, keď je aj tu menší spoločný priestor na oddych (malé posedenie na galérii pri schodoch). Ak ide o prízemný dom, je dobré oddeliť nočnú časť domu (spálne) od dennej časti dverami. Okrem priameho prepojenia jednotlivých funkčných zón je dôležité i riešenie chodieb. Dobre vyriešená dispozícia má čo najmenej chodieb a komunikačných jadier (krátke chodby, centrálne umiestnené schodisko), bez zbytočného križovania prevádzok.
ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY

Na dispozičné riešenie konkrétneho domu má veľký vplyv aj vzťah domu k príjazdovej ceste, susedom a súkromnej záhrade. V ideálnom prípade by mal byť dom najviac otvorený na juhovýchodnú alebo juhozápadnú stranu tak, aby obývacia izba a jedáleň mohli byť prepojené so slnečnou časťou záhrady. Spálne je vhodné orientovať na východ, kuchyňu a pracovňu na západ.

Vďaka vstupu do domu na západnej strane máme z kuchyne prehľad o dianí pred domom. Severná stena domu má mať minimum okien, aby sa stavba zbytočne neochladzovala. Táto strana s hygienickými miestnosťami, skladom alebo schodiskom môže byť čo najbližšie k hranici pozemku. Dobré dispozičné riešenie domu, ktoré bezprostredne súvisí s rozložením okien a zasklených stien na fasáde, má veľký vplyv nielen na hygienu prostredia (obytné miestnosti musia byť aspoň hodinu denne priamo oslnené) a psychickú pohodu obyvateľov domu (napríklad vstávanie spolu so slnkom), ale i na celkovú energetickú bilanciu domu.

Treba sa snažiť maximálne vyťažiť z prírodných daností prostredia (spád terénu, orientácia, prevládajúce klimatické pomery), aby dom fungoval čo najefektívnejšie. Okrem ochrany stavby pred chladom, vetrom či prílišným slnkom možno tieto prírodné zdroje aktívne využívať napríklad pri koncepcii nízkoenergetických alebo pasívnych domov.
NA ČO NETREBA ZABUDNÚŤ PRI VÝBERE PROJEKTU RODINNÉHO DOMU:

– Typ domu, jeho veľkosť, dispozičné a štýlové riešenie musia zodpovedať potrebám obyvateľov. Rozhodujúcim kritériom je počet osôb, ich vek a pohlavie, vzťahy medzi nimi, ale aj zdravotný stav každého z nich. Ak bude v dome bývať starší človek alebo človek telesne postihnutý, samozrejmosťou musí byť izba na prízemí a bezbariérové riešenie priestorov.

– Ak má niektorý člen domácnosti záľubu, ktorá vyžaduje špeciálny priestor (dielňu, fitness, pracovňu, ateliér), pri návrhu rodinného domu je ten správny čas zahrnúť tieto skutočnosti do plánov. Prílišné racionalizovanie sa neoplatí, neskôr by ste to mohli ľutovať. Podobne je to pri úvahách o tom, či potrebujete pivnicu, letnú kuchyňu, alebo WC so sprchou pri záhrade. Ak ste náruživým záhradníkom, neváhajte – takéto priestory sa vám určite zídu. Pri dnešnom životnom tempe a štýle života si treba premyslieť aj počet parkovacích miest v garáži. Možno vám jedno auto nebude stačiť.

– Na druhej strane to netreba preháňať s priestorovým luxusom. Zvážte, či potrebujete obrovskú halu s galériou len pre ten veľkolepý pocit. Myslite na to, že ju budete musieť aj vykurovať. Veľký bazén v záhrade nepredstavuje iba vstupnú investíciu, ale každoročne zhltne kopec peňazí na prevádzku a údržbu.

– Charakter stavby do istej miery určuje prostredie. Typ konštrukcie a zvolený materiál by mali zodpovedať klimatickým podmienkam a terénu. Dobre zvážte, či budete stavať na rovine, alebo vo svahu, dajte si posúdiť pevnosť podložia a hladinu spodnej vody. Veľkosť, tvar, štýl či materiálové riešenie domu by sa mali aspoň rámcovo približovať okolitej zástavbe. Pri dome v radovej alebo inej hromadnej zástavbe tieto veci jednotlivci nemôžu veľmi ovplyvniť, no treba na to myslieť v prípade izolovaného rodinného domu.

– V súčasnosti je už povinnosťou každého, aj drobného, staviteľa zohľadniť ekologické a environmentálne hľadisko, to znamená, aký vplyv bude mať stavba na životné prostredie. Týka sa to energetickej bilancie domu (dnes je nízkoenergetický dom takmer normou), využitia alternatívnych zdrojov energie a tiež použitia recyklovateľných materiálov z lokálnych zdrojov surovín.

Vypracovanie podrobného rozpočtu

Nami vypracované rozpočty sa vždy približujú reálnym cenám za zrealizované diela a tým pomáhajú, aby sa Vaša stavba zbytočne nepredražila a prvotné nadšenie zo stavby domu sa nezmenilo na sklamanie a znechutenie.

Naše rozpočty sú tvorené skúseným tímom odborníkov (rozpočtárov). Každy rozpočet je tvorený až po obhliadke pozemku, často spojený s geologickým prieskumom podložia, aby rozpočet odzrkadloval reálny stav pozemku, vrátane terénnych úprav a podobne. Následne je nevyhnutné osobné stretnutie s klientom, aby rozpočet obsahoval všetky pripomienky klienta a možné zmeny v projekte. Nami vytvorený rozpočet odzrkadluje reálne náklady na stavbu rodinného domu, bez skrytých dodatočných nákladov.

NEZABUDNITE : Iba kvalitne spracovaný rozpočet, Vám dokáže ušetriť čas a prostriedky o ktoré sa Vaša stavba môže predražiť !!

Kompletný servis pri obstaraní stavebného povolenia

Naša ponuka pre Vás:

Kvalitná príprava tvorí polovicu pre efektívnosť v investičných a prevádzkových nákladov, estetickej a architektonickej úrovni stavby. Je preto vhodné zveriť túto etapu do rúk profesionála. V rámci ponúkaných služieb Vám radi zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie stavebného konania až po vydanie stavebného povolenia a jeho správoplatnenia.

V súvislosti so stavebným konaním Vám vieme zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť s odborníkmi v oblasti projektovania, geodézie, príp. práva, alebo poradiť najlepšie riešenie v daňovej oblasti a pre získanie úveru. V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného stavebného konania a budeme Vás zastupovať až po vydanie rozhodnutia o stavebnom povolení.

Všeobecne o stavebnom povolení:

 • Vybavenie stavebného povolenia predchádza stavbe rodinného domu alebo inej stavby.
  Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a stavebný úrad môže nariadiť odstránenie tejto stavby.

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (miestny a obecný úrad) a to vo forme predpísaného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi (viď. Čo budete potrebovať).

 • V žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí investor stavebnému úradu špecifikovať okrem základných identifikačných údajov stavebníka a stavby aj lehotu zahájenia a ukončenia výstavby a spôsob realizácie stavby.

V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia (projektant je účastníkom konania) a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia môže stavebník začať s realizáciou stavby rodinného domu.

Realizácia vášho projektu v 3 etapách

Pre našich zákazníkov realizujeme dokončenie diela/stavby do etapy výstavby podľa požiadaviek- 1. hrubá stavba, 2. holodom, alebo 3. „stavba na kľúč“.

 

Položka Popis Hrubá stavba Holodom Dom na kľúč
poradenstvo v prípravnej fáze výstavby Poradenstvo pri výbere spôsobu financovania, vypracovaní projektovej dokumentácii, získaní stavebného povolenia, prípravy staveniska. Obhliadka pozemku. x x x
zákady a základová doska Výkop rýh základových pásov, vytvorenie štrkového lôžka , inštalácia uzemňovacích pásov hromozvodu, železná výstuž základov, betónovanie základových pásov, 2 rady DT tvárnic s výstužou+betonáž, inštalácia ležatej kanalizácie, zásyp základovej dosky, udúsanie štrkového lôžka, montáž výstuže kari sieťami, debnenie a kompletná betonáž dosky. Všetky tieto práce v rozsahu podľa projektu domu a pre štandardný typ pozemku. V cene nieje zahrnutá výstavba terasy a vstupného vonkajšieho schodiska. x x x
izolácia proti vlhkosti Penetračný náter proti vlhkosti, natavenie hydroizolačných asfaltových pásov po celej ploche základovej dosky, inštalácia zvislej hydroizolácie x x x
obvodové murivo Presné založenie prvej rady muriva za pomoci nivelačného zariadenia. Murovanie stien a prekladov. Použité murivo podľa projektu (väčšinou o šírke 30cm) s možnosťou výberu buď klasickej pálenej tehly (Heluz, Porotherm, Termobrik, atď), alebo pórobetónových tvárnic (Ytong, Porfix, atď). Murovanie za pomoci špeciálnej PUR peny, alebo tenkovrstvového lepidla. x x x
betónový veniec Debnenie venca, alebo použitie vencových tehál/tvárnic, armovanie železnej výstuže, betonáž venca, vonkajšie zateplenie venca. x x x
krov Kompletný strešný systém – štandardne betónova krytina (napr. Mediterran, Bramac), strešná folia, lepená obojstrannou páskou, doplnky, hrebenáče, odvetrávacie škridle, ukončovacie škridle. x x x
strešný plášť a krytina Kompletný strešný systém – štandardne betónova krytina (napr. Mediterran, Bramac), strešná folia, lepená obojstrannou páskou, doplnky, hrebenáče, odvetrávacie škridle, ukončovacie škridle. x x x
vnútorné priečky Systém vnútorných priečok je štandardne od toho istého výrobcu ako obvodové murivo. V cene sú započítané aj preklady, lepidlá a kotviace prvky x x x
podbitie presahu strechy Vonkajšie podstrešné podhľady z OSB dosky + omietnutie v dohodnutej farbe   x x
odkvapový systém Pozinkované žľaby a zvody ústiace pri dome.   x x
okná, vchodové a balkónové dvere dvojsklo s 5-komorovým sysémom v bielej farbe. Za príplatok možnosť trojskla s vyššou tepelnou a zvukovou izoláciou. Taktiež je tu možnosť zmeny farby okien a dverí.   x x
spevnené plochy a terasy – 10m2 veľkosť terasy je závislá od želania zákazníka. Ku každému domu je štandardne v cene nakalkulovaných 10m2 spevnených plôch a teras. V prípade záujmu o väčšiu terasu bude rozdiel veľkosti nakalkulovaný navyše.   x x
vonkajšie zateplenie + omietka Kompletný zateplovací systém fasádnym polystyrénom štandardne o hrúbke 150 mm, kotviace prvky, lepidlá, sieťky, penetrácia + silikátová omietka 1,5mm štandardne v bielej farbe. Možnosť výberu iných farieb zo vzorkovníka.   x x
základná elektroinštalácia Vnútorné elektrorozvody – inštalácia hlavného vnútorného rozvádzača, osadenie krabíc, rozvody káblov pre zásuvky, svietidlá, vypínače, predpríprava pre anténny rozvod.   x x
rozvody kúrenia v štandardnej dodávke je posilnený elektrický rozvádzač dimenzovaný na elektrické kúrenie, káblové rozvody elektrického kúrenia do každej miestnosti podľa projektu. V prípade záujmu o iný typ kúrenia (napríklad plynový kotol) je možné tieto položky odpočítať a započítať rozvody iného typu kúrenia   x x
vodoinštalačné rozvody + kanalizácia Vnútorné rozvody teplej a studenej vody z plastohliníku. Kanalizácia z PVC rúr.   x x
podlahový polystyrén + cementové potery Tepelnoizolačný tvrdený podlahový polystyrén štandardne o hrúbky 150mm, cementové potery   x x
vnútorné omietky Vápenno cementové omietky o hrúbke 15mm. Za príplatok možnosť sádrových omietok.   x x
sadrokartónový strop + izolácia + zateplenie Strop opláštený sadrokartónom 12mm, v kúpeľni a záchode so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti, hliníková parozábrana, tepelná izolácia minerálnou vlnou 250mm   x x
sklápacie schody na povalu Trojdielne drevené sklápacie schody   x x
základný náter vnútorných stien Penetrácia a základný náter v bielej farbe   x x
dlažby a obklady Montáž a dodávka dlažieb a obkladov podľa vlastného výberu (od ktoréhokoľvek dodávateľa). Štandardne je nakalkulovaná cena za material 12EUR/m2 + pomocný materiál ako sú lišty, sokle.. Prípadný cenový rozdiel vybraného materialu sa zohladní vo výslednej cene výstavby. V cene nieje zakalkulované dlaždenie a dlažba terasy a taktiež ani vstupného schodiska.     x
sanita Montáž a dodávka sanitárneho vybavenia podľa vlastného výberu (od ktoréhokoľvek dodávateľa). Štandardne je nakalkulovaná cena za material nasledovne:
vaňa – 100 EUR
sprchový kút – 300 EUR
umývadlo – 33 EUR
wc misa – 110 EUR
páková batéria – 50 EUR
+ pomocný materiál ako sú sifóny, ventily, atď..
Prípadný cenový rozdiel vybraného materialu sa zohladní vo výslednej cene výstavby.
    x
kompletáž elektroinštalácie Montáž a dodávka zásuviek a vypínačov v dizajne podľa vlastného výberu. Pripojenie všetkých ostatných elektrických zariadení, ako sporák, kotol, atď.     x
kompletáž kúrenia + ohrev teplej vody štandardne elektrické konvertory PROTHERM v každej miestnosti (podľa projektu) + elektrický ohrievač vody so zásobníkom. V prípade záujmu o iný typ kúrenia je možné tieto položky odpočítať a nahradiť novými.     x
laminátová podlaha Montáž a dodávka podlahy podľa vlastného výberu (od ktoréhokoľvek dodávateľa). Štandardne je nakalkulovaná cena za material 11EUR/m2 + pomocný materiál ako sú lišty, sokle.. Prípadný cenový rozdiel vybraného materialu sa zohladní vo výslednej cene výstavby.     x
interiérové dvere dverí, zárubní a kovania podľa vlastného výberu (od ktoréhokoľvek dodávateľa). Štandardne je nakalkulovaná cena za material následovne:
dvere – 140 EUR
kovanie – 25 EUR
zárubňa – 90 EUR
Prípadný cenový rozdiel vybraného materialu sa zohladní vo výslednej cene výstavby.
    x
fotodokumentácia z výstavby fotky z výstavby Vášho domu zachytávajúce najdôležitejšie technické fázy. Tieto fotky slúžia pre Vás ako dôkaz dodržiavania našej kvality výstavby. Zároveň neskôr v prípade potreby technického zásahu uľahčujú orientáciu. V prípade neskoršieho predaja domu dodávajú budúcemu kupujúcemu kvalitovú hodnovernosť, čím zyšujú hodnotu domu.     x
podklady ku kolaudácii revízne správy, protokoly, záručné listy, certifikáty, stavebný denník, atď.     x
doprava, stavebná technika + vedľajšie náklady zriadenie staveniska, wc, stavebná búda, doprava a presun hmôt, doprava materiálu, doprava robotníkov, prenájom techniky, stojky, vzpery, lešenie, ubytovanie robotníkov.     x

 

Položka Popis Za príplatok
svietidlá vnútorné a vonkajšie osvetlenie. Presnú cenovú ponuku vypracujeme podľa želania zákazníka x
komín + príprava na krb Betónový základ pod komínom, inštalácia komínu, značka podľa výberu, možnosť inštalácie krbovej vložky x
bleskozvod Montáž a dodávka bleskozvodu, esteticky uloženého pod omietkou x
vonkajšie prípojky domu – inžinierske siete vzhľadom k rôznorodosti typov pozemkov, poskytnutých prípojok, vzdialeností k prípojným bodom a stupňov predpripravenosti táto položka nieje štandardne zakalkulovaná v rozpočte výstavby. Presnú cenovú ponuku vypracujeme po obhliadke pozemku. x
projektová dokumentácia, stavebné povolenie, zariadenie staveniska, kolaudácia Zameranie pozemku geodetom, vypracovanie projektovej dokumentácie, zakreslenie domu na pozemok, zakreslenie inžinierskych sietí, žiadosť o stavebné povolenie, zameranie už existujúcej stavby, vypracovanie energetického audítu, kolaudácia. x

 

Kompletný servis pri obstaraní kolaudačného povolenia

V rámci ponúkaných služieb Vám radi zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie kolaudačného konania. V prípade, že má dokončená stavba drobné úpravy oproti stavebnému povoleniu, taktiež zaistíme všetko potrebné pre jej skolaudovanie.

V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného kolaudačného konania a budeme Vás zastupovať až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Všeobecne o kolaudácii:

 • Po ukončení realizácie stavby rodinného domu alebo inej stavby musí stavebník požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie a či sú splnené všetky zákonné podmienky pre výstavbu.

 • V prípade, že ste urobili zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii v stavebnom povolení, budete potrebovať povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením obsahuje popis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.

 • Pokiaľ sú všetky overené podmienky splnené a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad v zákonnej lehote vydá kolaudačné rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby. V rozhodnutí ešte stavebný úrad uvedie podmienky, za ktorých povoľuje užívanie stavby.

Záruka

Ustanovenie § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, ktoré je súčasťou právnej úpravy zmluvy o dielo. Podľa tohto ustanovenia platí, že súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania predmetu diela.

Obchodný zákonník vzápätí dodáva, že pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. V zásade však platí, že objednávateľ by mal oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí. Citované ustanovenie zákona je zakomponované v Obchodnom zákonníku, ktorý bol publikovaný ako zákon č. 513/ 1991 Zb. od začiatku platnosti, čiže od 1. 1. 1992.